TAŞERON PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesine istinaden 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlara ilişkin;

12/01/2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz emrinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanların talepleri toplanmıştır. Genel Müdürlük Makamı onayı ile oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular ilgi yönetmelik kapsamında değerlendirilmiş ve EKAP girişleri tamamlanmıştır. Ekli 1 sayılı liste de yer alan taşeron personel sınava girmeye hak kazanmıştır. Ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personel ise tespit komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda; ilgili yasa ve yönetmelik kapsamında personel istihdamı dayalı hizmet alımı olmaması ve/veya ifa edeceği görevin şartlarının taşımama sebebiyle ilgili kişilerin taleplerinin reddine karar vermiştir.

İlgili listeler aşağıda yer almaktadır. İlgililere duyurulur.

NOT: İtiraz süresi 29-31/01/2018 tarihleri arasında olup, itiraz dilekçeleri genel müdürlüğümüze gönderilecektir.

Resmi Yazı

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Süreci

Başvurusu Kabul Edilen Personel Listesi

Başvurusu Red Edilen Personel

Tutanak