SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu olarak görev yapmakta olan personel için 09/06/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Sınav 25/12/2020 tarihinde Genel Müdürlük binasında saat 10.00 da yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için başvurular; Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ise görev yaptıkları merkezlere 13/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar şahsen başvuracaklardır.

A-İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına esas münhal kadroların toplamı aşağıda çıkarılmıştır.

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA ESAS    

MÜNHAL KADROLAR

UNVAN

TAŞRA

MERKEZ

İL DAĞILIMI

İSTANBUL

ÇANAKKALE

BALIKESİR

ŞEF

 

6

6

 

 

AVUKAT

 

1

1

 

 

PROGRAMCI

 

1

1

 

 

TEKNİKER *

5

1

4

2

 

TEKNİSYEN

3

 

1

1

1

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

2

Sınav sonucuna göre kadro tahsisi yapılacaktır.

 

 

 

*Tekniker Unvanı için; sadece Makine, Mekatronik, Motor ve Bilgisayar Teknoloji ve Programlama ön lisans mezunları başvurabilecektir.

 

 

 

 

 

B- KAPSAM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, geçici görevli personel ve sürekli işçiler sınava giremeyeceklerdir.

C- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ile öğrenim durumuna ilişkin şartları taşımak,

b) Genel Müdürlüğümüz emrinde 657 DMK 4A maddesine göre çalışıyor olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR

Görevde Yükselme Sınavı:

a) Şef kadrosu için;

 -En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 5 yıl hizmeti bulunmak,

- Genel Müdürlüğümüz emrinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

b) Bilgisayar işletmeni kadrolarına  için;

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı, bilgisayar operatörlüğü ile alakalı sertifika sahibi olmak veya mezun olduğu okullardan en az iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

- Genel Müdürlüğümüz emrinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

Unvan Değişikliği Sınavı:

a) Avukat kadrosu için;

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Tekniker kadrosu için;

- En az iki yıl süreli yüksekokulların, mesleki veya teknik eğitim veren mekatronik, makine, motor ve bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümlerinden mezun olmak,

c) Programcı kadrosu için;

- En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

- En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Teknisyen kadrosu için;

- En az lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1)Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilâtı personeli merkez/taşra çalışma şartı aranmaksızın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.2)Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6.,7. ve 8. maddelerine göre; başvuru tarihinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.3)Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Sınav Ücreti 20,00 TL olup, Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

(T.C Ziraat Bankası 4640028847 IBAN TR500001000129023634936001)

D.6) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan  ve sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.7)Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.8)Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.

E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.

E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında  yüz tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir ve listeler Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.

 

 

F- SÖZLÜ SINAV

 F.1) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katına kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet adresinde  (http://www.hssgm.gov.tr)   duyurulacaktır.

F.2)Sözlü sınav yeri ve takvimi Genel Müdürlüğümüz ( http://www.hssgm.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

F.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

F.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

F.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

F.3.d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

F.3.e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

F.3.f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

F.4) Tüm kadrolara  atanacaklar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  Sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir.

G- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

G.1) Hizmet süresi fazla olanlara,

G.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

G.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

H- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

I- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

I.1) Yazılı sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından 5 (beş) iş günü içinde https://www.hssgm.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I.2) Sözlü sınava katılanların sınav başarı sonuçları Genel Müdürlüğümüz https://www.hssgm.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

İ- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 (beş) iş günü içinde Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kemankeş Cad. Karamustafa Paşa Sok. No:21 Beyoğlu /İstanbul adresine gönderilecektir, İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak kabul veya red kararı itiraz sahibine https://www.hssgm.gov.tr/internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

J-  YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip yerleştirme işlemleri Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

K- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

K.1) Genel Müdürlüğümüzce ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adayların Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.

K.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak,

K.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

K.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İLETİŞİM: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) Kemankeş Caddesi, Karamustafa Paşa Sokak, No:21 Beyoğlu, İSTANBUL  Tel no: 0 212 293 36 74